Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

หารชุมพล, ธิดาธิป, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ 02 473 7000 ต่อ 5366 อีเมล์ thiphaans@yahoo.com
หาระภูมิ, ฉัตรชัย, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อมรฉันทนากร, สุภาส
อัยยะวรากูล, สิริกมล, สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อัศวมหาพงษ์, อัษฎาวุธ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ Email : apisit.ra@ssru.ac.th
อามาตมนตรี, ปราณี, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทร 02-473-7000 อีเมล์ : ap-pas@hotmail.com
อารีรัชชกุล, ณัฐพร
อินทร์ทองมา, นันทรัตน์
อินทร์มณี, ชุมพล, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อุตตมธนินทร์, รวิ
อุปรี, อรนิจ, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฺBoonraksa, promphak, Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Bangkokthonburi University

เกิดแป๋, ดวงพร
เจริญโสภา, ไกรพ
เจียนครบุรี, เสถียร, สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
เที้ยธิทรัพย์, ทรงเกียรติ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เนตรบารมี, รัฐพล
เพ็งจันทร์ดี, ธงชัย, ธงชัย เพ็งจันทร์ดี Mr.Thongchai Pangjundee Email : tpangjundee@gmail.com Mobile : 081-557-8601 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ถนนอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กร
เมฆขำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา
เมธาวิรุฬห์, ชาญชัย
เลาะหมุด, สร้อยสุดา, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เหล่ารัตนกุล, พิทักษ์, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
เอี่ยมสมบุญ, วิมลศิริ

แก้วม่วง, ธัชชัย, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โคะเจ, เอกรักษ์, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทร 0-2473-7000 ต่อ 5382 อีเมล์ i.chumpol@hotmail.com

226 - 250 of 259 Items    << < 5 6 7 8 9 10 11 > >>