Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

จูทิม, ศิริชัย, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ฉายแสง, พรพิมล, สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

ชัยภมรฤทธิ์, สันติชาติ
ชัยสุข, มนิสรา
ชีววรนนท์ตรี, วรพนธ์, สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

ณรงค์รัตน์, ณรงค์

ตันติภัทโร, วิโรจน์, สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

ถกลเกียรติธวัช, ชัยพร
ถิราติ, สุดปรารถนา, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ทองทรัพย์, สุวิทย์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ทองใบศรี, อัญชลี, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ธนกุลวุฒิโรจน์, กันยพัชร์
ธรรมวงษา, นัฐพงษ์, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทร 0-2473-7000 ต่อ 5382 อีเมล์ i.chumpol@hotmail.com
ธรรมวิจิตร์, คุณากร, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธิตินฤมิต, อภิรักษ์

นันทวิสิทธิ์, ชุติมา

บัวเทศ, วิษณุ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
บุญประสม, พิทักษ์พงษ์, ภาควิชาวิศวกรรมการพิมพ์ สถาบันวิศวกรรมการพิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 0-2457-0068 ต่อ 5377, E-mail : pitagpong@siam.edu
บุญลัญชัย, มิตรา, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปิ่นณรงค์, กฤษณพัสตร์, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทร 0-2473-7000 ต่อ 5382 อีเมล์ i.chumpol@hotmail.com

ผ่องพิทยา, อัจฉรา, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทร 02-473-7000 อีเมล์ : ap-pas@hotmail.com

พงศาสนองกุล, ชนะกานต์
พรมมิ, โอภาส, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทร 02-473-7000 อีเมล์ : ap-pas@hotmail.com
พลอยศรี, วัฒน์
พลัดพราก, ปวีณา, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

176 - 200 of 259 Items    << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>