Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

พันธ์เลิศ, ศุธีรพันธ์, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
พิมคีรี, กรรณิการ์
พูลสวัสดิ์, กฤษณา, 3ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มงคลการ, ไอราวัณ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มั่นคง, ปิยวัฒน์, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มีชัย, วิภารัตน์

รัตนวิไลสกุล, เฉียบวุฒิ
รัตนะพิสิฐ, จุไรวัลย์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รัตนาตรานุรักษ์, อภิสิทธิ์, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รัตนาตรานุรักษ์, อภิสิทธิ์, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ Email : apisit.ra@ssru.ac.th
รัตนาตรานุรักษ์, อภิสิทธิ์
รัศมี, ขวัญเรือน
รัศมี, ชลิตา, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รัศมี, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนันต์, มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รินชุมภู, ดำรงศักดิ์

ลีนาวงศ์, รศ.ดร.ฉัฐไชย์

ศรีพระจันทร์, พิชา

สมอเขียว, จตุพล, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สังข์ศิลป์ไชย, นิธิโชติ
สังวาระนที, ณรงค์, สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สิงห์พันธ์, จันทร์จิรา, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทร 02-473-7000 อีเมล์ : ap-pas@hotmail.com
สิริวิทยาปกรณ์, สัญญา, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สีสด, นภาลัย
สุดสมบูรณ์, ดร.วีระยุทธ
สุทธิ, สุรศักดิ์, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ Email : apisit.ra@ssru.ac.th

201 - 225 of 259 Items    << < 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>